Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen, tarieven en het Zorgprestatiemodel

De praktijk heeft met ALLE zorgverzekeraars in 2024 een contract. 

Een consult op eigen kosten is 131,82,00 euro (45 minuten, 15 minuten voorbereiden en administratie).

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Het zorgprestatiemodel

Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting, waar praktijk Me&Ander onder valt, zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (intake).
  • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.
  • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.
  • Reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.
  • Groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. Er komen standaard tarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van het consult, alsook voor verschillende soorten consulten. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd. Er zal in de tarieven een soort gemiddelde ‘administratie-tijd’ worden meegenomen.

Wat merkt u als cliënt ervan?

De zorg die u krijgt verandert niet. U zal veel vaker op het overzicht van uw verzekeraar een nota van uw behandelaar zien. Uw eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. U krijgt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar.

Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijken worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis GGZ behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst genaamd HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ vragenlijst bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Goed om te weten

Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.

Werkwijze Praktijk Me&Ander hier omtrent: Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Bij praktijk Me&Ander worden er consulten van 45 minuten ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als naar beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Heeft u nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan uw zorgverlener of zorgverzekeraar.

(bron: De nieuwe bekostiging van de ggz: zorgprestatiemodel GGZ&FZ).

Aanvullende informatie:

Een no show blijft voor rekening van cliënt. Het tarief voor no-show (sessie niet tijdig afgezegd) is €80,- per gemiste afspraak. Afspraak afzeggen? Doe het uiterlijk 24 uur van tevoren en voorkom kosten.

Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een 'DSM diagnose'. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen. Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Onverzekerde ZorgProduct (OZP) dat voor rekening komt voor u als cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Praktijk Me&Ander heeft contracten met alle zorgverzekeraars, behalve EUCARE-Caresq.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

De basisverzekering heeft voor iedereen een verplicht eigen risico per verzekerde. In 2023 is dit verplicht eigen risico 385 euro per verzekerde per jaar. Vergoeding voor een psycholoog valt onder het eigen risico.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘Overig Zorg Product niet basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: €117,33 per sessie van 45 minuten. Het tarief voor deze niet-verzekerde zorg en voor zelfbetalers (behandeling zonder verwijzing) in mijn praktijk is €95,- per sessie van 45 minuten.