Kwaliteitsstatuur Praktijk Me&ander

Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en is in de praktijk in te zien en tevens hieronder te lezen.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Mw. J. Houx BIG-registraties: 59050284025 Basisopleiding: Eerstelijnspsycholoog AGB-code persoonlijk: 94006111
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk Me&ander E-mailadres: praktijkmeander@ziggo.nl
KvK nummer: 17255289
Website: www.me-ander.info
AGB-code praktijk: 94055640


2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B


3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Focus op kortdurend zorg voor lichte tot matigcomplexe monodisciplinaire problematiek. mn. gericht op problematieken als: depressie, angststoornissen, ptss, somatoforme stoornissen, ADHD, ASS beide in lichte mate, persoonlijkheidsstoornissen in lichte mate. Zowel individueel als systeembenadering en eveneens ehealth.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag Pervasief
Depressie
Angst

Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen


4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Houx
BIG-registratienummer: 59050284025
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Houx
BIG-registratienummer: 59050284025


5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Koshuisartsen: Mw. M Peeters (agb: 020917), Huisarts en Dhr. Teun Olde Riekerink agb: (00433) (voorzitters Hagro)
en
B: Maasdorpspsychologen Basis GGZ/SGGZ
(Informele Vereniging zonder Akte, ingeschreven bij KvK) Mw. C. van den Berg: AGB 94004975
Mw. P. Derks: AGB 94010536
Mw. J. Houx AGB: 94006111
Dhr. R. Lingsma AGB: 94000203
Mw. C. Vissers: AGB: 94011668
Mw. P. Tiemessen AGB: 94006584 Mw. S. Blokland AGB: 94010040 Mw. M. Cruysen AGB: 94007472
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Hierbij de Samenwerkingsovereenkomst
Maasdorppsychologen-Hagro Kos 2019
Betreft: collectieve samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen met alle leden van de Hagro Kos en Maasdorppsychologen (MDP).
Duur: het samenwerkingsjaar 2019


De samenwerkende partijen:
A: Huisartsengroep Kos , te Herpen, Ravenstein, Berghem, Schaijk, Megen, Lith. Vertegenwoordigende voorzitters Hagro Kos:
Dhr. van Kollenburg : AGB: 01024631

en

B: Maasdorpspsychologen Basis GGZ/SGGZ
(Informele Vereniging zonder Akte, ingeschreven bij KvK)

Mw. C. van den Berg: AGB 94004975

Mw. P. Derks: AGB 94010536

Mw. J. Houx AGB: 94006111

Dhr. R. Lingsma AGB: 94000203

Mw. C. Vissers: AGB: 94011668

Mw. P. Tiemessen AGB: 94006584

Mw. S. Blokland AGB: 94010040

Mw. M. Cruysen AGB: 94007472

zijn het volgende overeengekomen:


Algemeen:

1.1) Beide partijen hebben de intentie uitgesproken en hierbij vastgelegd om een structurele samenwerking aan te gaan op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de GB-GGZ en S-GGZ.
1.2) In de samenwerking wordt het accent gelegd op functionele en efficiënte samenwerkingsafspraken op het gebied van verwijzingen, onderlinge communicatie, consultatie, POH-triage, MDO, ketenzorg, zorgvernieuwing en kwaliteitscycli/programma’s in de vorm van o.a. regionale invoering van zorgprogramma’s.
1.3) De samenwerking wordt vormgegeven vanuit de verschillende richtlijnen en standaarden, die er vanuit de beroepsverenigingen van beide partijen bestaan (NHG, NIP, LVVP). NZA-richtlijnen worden gevolgd t.a.v. de samenwerking. Alle Maasdorppsychologen, werkend in de volwassenenzorg, voldoen aan het Kwaliteitsstatuut (zie register Kwaliteitsinstituut) en de kwaliteitsvisitaties vanuit de LVVP.
1.4) Partijen spreken af dat over de concrete wijze van samenwerking afspraken worden gemaakt en dat deze ten alle tijden in onderling overleg kunnen worden gewijzigd, waarbij de wijzigingen worden vastgelegd.
1.5) De samenwerking geschiedt voor de periode van een jaar.
1.6) De samenwerking zal tenminste eens per jaar worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De eerste evaluatie zal in de maand september plaatsvinden.

2. Communicatie Maasdorppsychologen onderling
2.1) Waarneming:
Bij afwezigheid door ziekte: praktijken organiseren waarneming bij ziekte in eerste instantie waar mogelijk in de eigen praktijk. Waar mogelijk doen zij een beroep op collega’s van de MDP.
2.2) Vakantiewaarneming:
Bij vakanties of afwezigheid wordt door de zorgverlener individueel aan de cliënt, en/of via de verschillende communicatiemiddelen als voicemail, website e.d. aangegeven hoe de waarneming ten tijde van de afwezigheid is geregeld en waar de cliënt terecht kan. Over de waarneming zal een overdracht plaatsvinden inclusief afspraken over de verrekening van de gemaakte uren.
2.3) Verwijzingen BGGZ/GGGZ:
leden van de MDP zijn zowel werkzaam in de GB-GGZ als G-GGZ. Conform de NZA en beroepsrichtlijnen vinden onderlinge doorverwijzingen plaats. Deze worden regelmatig geëvalueerd. 3. Communicatie huisartsen Hagro Kos en Maasdorppsychologen

3.1) Verwijzing: de huisarts kan een cliënt verwijzen naar een lid van de Maasdorppsychologen.
Als een verwijzing aan de volgende cumulatieve eisen voldoet, is deze voor alle verzekeraars geschikt:

• Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
• Datum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, maar niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
• Er wordt specifiek naar de Generalistische BasisGGZ of Gespecialiseerde GGZ verwezen.
• Verwijsvraag.
• Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde. • Handtekening van de verwijzer.
• Indicatie: er is sprake van een vermoede DSM-IV-stoornis • Indicatie: wat is de vermoede DSM-IV-stoornis?
• Indicatie: korte omschrijving van de klachten.
• Indicatie: indien relevant: voorgeschiedenis.
3.2) mondelinge of schriftelijke uitwisseling:
Afhankelijk van het verloop van de behandeling is er mondeling overleg of een schriftelijke uitwisseling tussen de huisarts en de psycholoog, aan het begin, midden of eind van de behandeling, dit uitsluitend in overleg en met toestemming van de cliënt.
3.3) MDO:
leden komen, afhankelijk van onderlinge verwijzingen, overeen minimaal 3 maal per jaar in MDO- vorm casuïstiek te bespreken. Andere deelnemers van het MDO kunnen de POH-GGZ en maatschappelijk werkende of psychiater zijn.
3.4) Consultatie:
Maasdorppsychologen geven op verzoek consultatie aan de huisarts of POH-ggz, zowel telefonisch als in MDO-vorm.
3.5) Aandachtsgebieden/specialisaties:
Middels de website van de Maasdorppsychologen worden huisartsen geïnformeerd over specifieke aandachtsgebieden/vaardigheden van de psychologen. Elke Maasdorppsycholoog heeft daarnaast een eigen website. De huisarts kan op deze websites onder andere informatie over eventuele wachttijd en waarneming vinden.

4. Plan van aanpak rond het tot stand komen van een kwaliteitscyclus /zorgprogramma.
4.1) Kwaliteitscyclus:
Er wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de GGZ-ketenzorg. Het samenwerkingsverband zal streven een zorgvernieuwingsthema te implementeren, passend bij de huidige ontwikkelingen. Met de invoering van de ketenzorg worden aansluitende protocollen onderzocht. Er wordt gestreefd om kwaliteitscriteria te toetsen o.a. middels ROM-gegevens. Deze worden aan SBG aangeleverd, mits er geen privacyverklaring is getekend door de cliënt.
4.2) Zorgpaden:
De leden verbinden zich aan de implementatie van de vijf zorgpaden: alcohol, depressie, angst, chronische psychiatrie en slaap. Waar mogelijk werken we evidence-based en worden NHG- behandelrichtlijnen en best practice van psychologische behandeltrajecten met elkaar gecombineerd.
4.3) Ehealth:
Bij E-health wordt blended care ingezet.
4.4)
Er is aandacht voor shared decision making in de behandeling en de focus op een positieve gezondheid, die gericht is op herstel. ofwel stabilisering (waar herstel niet mogelijk is), op zelfzorg en zelfmanagement.
4.5) KIS:
Er wordt, waar mogelijk, gewerkt met KIS (Keten Informatie Systeem), hierin worden o.a. de verslagen van de MDO’s geplaatst indien gepast.

5. Slot
Alle leden van Huisartsengroep Kos en Maasdorppsychologen zullen steeds in de geest van hetgeen in deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd handelen en met elkaar communiceren indien onduidelijkheid of dreigende miscommunicatie zou kunnen ontstaan.
Aldus vastgelegd en getekend 18 juni 2019
Voorzitter Hagro Kos, Maasdorppsycholoog,
M. Peeters, T. Olde Riekerink, voorzitters Hagro
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
zie website in geval van crisis www.me-ander.info
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het via de samenwerking met de huisartsen gaat
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Mw. C. van den Berg: AGB 94004975
Mw. P. Derks: AGB 94010536
Mw. J. Houx AGB: 94006111 Dhr. R. Lingsma AGB: 94000203 Mw. C. Vissers: AGB: 94011668
Mw. S. Blokland AGB: 94010040 Mw. M. Cruysen AGB: 94007472
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
vergaderen over casuïstiek, beroepsethiek, voorkomende verandering in beleid e.d.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: , zie website, www.me-ander.info, onder kopje "Tarieven en vergoedingen"

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.me-ander.info

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Mw. C. Vissers, Klinisch psycholoog, BIG 29912483025
Link naar website:
https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%2029%20oktober%202014%20(1).pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Een van de Maasdorppsychologen, zie hieronder
mevr. drs. M.M. Cruysen - Kranz info@kruispuntpsychologie.nl 06 83245499
Lorskensstraat 1E Schaijk
drs. P. Derks petra.derks@xs4all.nl 06 243 80 243 Molenweg 2F Berghem
dhr. drs. R.A. Lingsma info@lingsmapsychologie.nl 06 10578096
De Schaafdries 8 Ravenstein
mevr. drs. J.S. Oosterink judith_sharon@hotmail.com 0412 785793
Vossehol 16 Berghem
Drs. PBM. Tiemessen petratiemessen214@hotmail.com 06-12860327
schaafdries 8 Ravenstein
dr. CTWM. Vissers (contactpersoon) psychologenpraktijk_vissers@hotmail.com 641227990
Burg vd Wielstraat 3 Ravenstein
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.me-ander.info

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Aangezien het een solo-praktijk is doe ik zelf de aanmeldprocedure. Aanmelding gaat via telefoon of email. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intake en daaruitvolgende nieuwe afspraken. Na sessie twee of drie, afhankelijk van de diagnostiek en problematiek wordt een behandelplan opgesteld op papier en met cliënt besproken en om akkoord gevraagd (shared decision). Vervolgens wordt via dit plan aan de behandeling vervolg gegeven en tot aan het eind regelmatig geevalueerd.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik toets in vrijwel elk gesprek hoe patiënt/ client de vorderingen ziet en betrek soms diens naasten daar bij. Ik gebruik diverse testen en huiswerk/oefeningen e.d. om het beloop te toetsen en bespreek dit heel regelmatig. Daarin licht ik cliënt ook telkens voor wat de mogelijkheden zijn bv. ook aan de hand van psycho-educatie.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
middels vragenlijsten/ROM, evaluatie, stilstaan bij behandeldoelen, bespreken van vermindering van symptomen van stoornis e.d.en mn. stilstaan bij toename van zelfvertrouwen/eigen kracht/regie in leven/levensvreugde/competentie om weer zelf verder te kunnen.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
vrijwel ieder gesprek en bij langere behandelingen eens in de drie gesprekken.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Met name door er naar te vragen, richten we ons op de juiste doelen? Is de client tevreden, voelt hij/zij zich gehoord? Mijn ervaring is dat al die vragenlijsten zeker wel inzicht geven, maar niet maatgevend zijn, ze geven tendenzen weer, maar het deskundige oor en oog, van de psycholoog is toch nodig om de scores echt op waarde te schatten. Daarnaast gebruik ik natuurlijk ook veelvuldig en zoals afgesproken de ROM; mn. BSI en CQI.

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Mw. J. Houx Plaats: Huisseling Datum: 12-04-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja