Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling

Indien het u niet lukt om uw klachten over de therapie te bespreken met uw behandelaar, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar.

Klachtencommissie LVVP

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

U kunt uw klacht uitsluitend schriftelijk indienen.

Het postadres is:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

U kunt ook terecht bij de klachtenfunctionaris, Mw. C. Vissers.

Voor een toelichting over de klachtenregeling zie: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar.

Bij geschillen kunt u terecht bij de klachtencommissie van de LVVP: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Nieuwe klachtenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De bovenstaande klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen. Vóór 1 januari 2017 vermelden wij op deze pagina de gegevens van de klachtenfunctionarissen en van de nieuwe geschillencommissie.